Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Lapin Kansa 26.10.2012

Euroopan vanhin lapinpöllö löytyi Kemijärveltä

 

Kemijärven seudun luonto ja luontoarvot

- vertaansa vailla maailmanlaajuisestikin

 

Kemijärven pohjoinen, monin paikoin lähes koskematon luonto on hienoa metsien ja soiden mosaiikkia. Järvi- ja jokimaisemaa ympäröivät vaarat ja tunturit tekevät seudusta jopa maailmanlaajuisesti arvokkaa luonto- ja luontomatkailualueen - seudun merkittävyyttä lisäävät myös lähikuntien luontoarvot retkeilykohteineen muualla Itä-Lapissa sekä Posiolla ja Kuusamossa.

Metsät Kemijärvellä ovat pohjoisboreaalisia havumetsiä. Monin paikoin – esimerkiksi Ailanganselällä - metsät ovat lähes luonnontilaisia suojelualueiden ulkopuolellakin. Myös suot ovat tärkeitä elinympäristöjä monille uhanalaisille lajeille.

Kemijärvelle kaavaillut sadat tuulivoimalat infrastruktuureineen - jopa viisitoista metriä leveine teineen ja massiivisine sähkölinjoineen - pirstoisivat pahanpäiväisesti toistaiseksi rakentamattomia ja lähes luonnontilaisina säilyneitä alueita.

Metsälaissa mainittuja, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä elinympäristöjä, joita tulee erityisesti vaalia, ovat mm. seuraavat: 

Esimerkiksi luonnontilaisia lähteitä saattaisi Kemijärvellä jäädä voimalarakentamisen alle jopa useita kymmeniä, vaikka lähteitä lähiympäristöineen tulee suojella sekä metsä- että vesilainsäädännön mukaan.

Luonnon monimuotoisuuteen sisältyy myös geologinen monimuotoisuus ja toimivat ekosysteemit.

Sekä luonnonmaisemien että kulttuurimaisemien suojelemiseen velvoittaa myös eurooppalainen maisemansuojelun yleissopimus, johon Suomikin on sitoutunut.

 

Uhanalaisten lajien elinympäristöt ja 

arvokkaat luontotyypit

eivät rajoitu suojelualueisiin

 

Kaikki Kemijärvellä suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet sijoittuisivat niin luontoarvojen kannalta kuin maisemallisesti ja geomorfologisestikin erittäin arvokkaille paikoille. Esimerkiksi Ailankatunturi ja Saarivaara-Paikanselkä muinaisrantoineen ovat veden koskematonta (supra-akvaattista) aluetta. Saarivaara-Paikanselkää läheisine alueineen on luontojärjestöjen ja Metsähallituksen neuvotteluissa edotettu myös ns. dialogialueeksi.

Uhanalaisista lajeista esimerkiksi karhujen, ilvesten, kotkien ja saukkojen elinympäristöt kärsisivät voimalarakentamisesta väistämättä – etenkin maakotkille ja merikotkille tuulivoimaloiden roottorit olisivat surmanloukkuja. Lintujen kannalta tuulivoimaloiden haittavaikutukset voivat ulottua usean kymmenenkin kilometrin päähän. BirdLife Suomen ja WWF Suomen suositusten mukaan tuulivoimaa ei tulisi rakentaa Kemijärven tapaisille kotkien kannalta tärkeille alueille. 

Toistaiseksi laajojen ja yhtenäisten metsäalueiden pirstoutuminen heikentäisi pahasti suojeltavien lajien kuten pohjanlepakkojen luontaisia elinympäristöjä. Esimerkiksi Ottavaaran Natura-alueen tuntumassa sijaitsevat luolastot ovat pohjanlepakoille oivallisia piilopaikkoja.

Porojen laidunalueiden pirstoutuminen luontaisten kulkureittien katkeamisineen ei sekään ole vaikutuksiltaan vähäistä.

Ailanganselkä, jolla sijaitsevat muun muassa Ailangan-Askan tunturit, Kuusivaara, Mömmövaara, Saarivaara, Paikanselkä ja Iso Petäjävaara, on niin porojen, saukkojen, kotkien kuin suurpetojenkin (varmoja havaintoja karhuista, susista, ilveksistä ja kotkista) elinympäristöä. Myös Joutsijärven tienoot kuten Kangaslamminvaara lähialueineen sekä Untamovaara ovat uhanalaisten lajien tärkeitä elinympäristöjä.

Osoituksena Ailanganselän ja läheisten paikkojen luontoarvoista ovat muun muassa Askanaavan dialogialue ja muut dialogialueet, Härkkivaaran lehdon suojelualue sekä Natura-alueet, joita Ailanganselällä ja sen lähellä ovat Mustarinnantunturin, Ottavaaran, Siikajoen-Juujoen suojelualueet.

Ottavaara (kartoilla Otsavaara) on arvokas vanhan metsän suojelualue, linnuille tärkeällä Mustarinnantunturin suojelualueella on lisäksi aapasoita. Lintujen kannalta tärkeitä elinympäristöjä ovat myös hieman pohjoisemmassa sijaitsevat Raateaavan ja Tynnyriaavan suojelualueet. Järvimaisemassa koillispuolella sijaitsevan Untamovaaran vanhat metsät ja ikimetsät ovat nekin erittäin arvokkaita luontokohteita. Posion kunnan puolella Mustarinnantunturin Natura-alueen läheisyydessä sijaitsevat lisäksi Pyytöuoman ja Pölkkykankaanniemen luonnonsuojelualueet, ja hieman etelämpänä Korouoman rotkolaakso.

Yksistään Ailanganselälle Ottavaaran ja Mustarinnantunturin Natura-alueiden välittömään läheisyyteen on suunnitteilla tämän hetken tietojen mukaan "tuulipuistoja" yli sadan voimalan edestä (Kemijärven puolelle noin 70 voimalaa, Posion yhteismetsän maille ainakin 40 voimalaa).

 

Natura-arvioinnit ovat välttämättömät

- miksi ne sivuutetaan kaikessa hiljaisuudessa?

 

Natura-arviointeja Kemijärven tuulivoimahankkeiden osalta ei kuitenkaan ole tehty eikä niitä aiota tehdä, vaikka lähimpien, Helsingin Pasilan tv-tornia huomattavasti korkeampien voimalan vaikutukset väistämättä ulottuisivat Ottavaaran Natura-alueelle. Talvisin jäämurikat sinkoilisivat roottoreista tasamaallakin jopa kilometrin päähän ja varjojen välkkyminen ulottuisi tunturi- ja vaaramaastossa useiden kilometrien säteelle. Meluarvot ylittäisivät monin verroin luonnonsuojelualueille määritellyt raja-arvot. Sekä Ottavaaran että Mustarinnantunturin Natura-alueet ja muut edellä mainitut suojelualueet ovat retkeilijöiden ja luontomatkailijoiden suosiossa. Melun kantautumista Ottavaaran Natura-alueelle vahvistaisi Iso Haukijärvi, jonka itäpuolelta vaarojen päältä melu kantautuisi ja varjojen välke ulottuisi harmillisen pahasti järven toiselle puolelle Natura-alueelle.

 

©2019 Pro Kemijärvi - Kemijärven vesistön ja tunturien puolesta - suntuubi.com